Slide

Algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden

1. De algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten/reservaties afgesloten door onze organisatie.

2. Bij afwezigheid van andersluidende, voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst zijn enkel onze voorwaarden van toepassing.

3. De organisator en/of bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

4. Het online en/of offline aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.

5. Vraagt de klant om een wijziging, dan zal de organisator en/of bemiddelaar alle onkosten aanrekenen die daardoor ontstaan.

6. Alle boekingsbevestigingen/facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting, onmiddellijk bij ontvangst. Eventuele wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mee. De boeking wordt definitief na ontvangst van de volledige huursom. Het voorschot dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur, betaald te worden. Bij gewone boekingen bedraagt het voorschot 30% van de huurprijs met een minimum van € 140 plus overige kosten; bij boekingen die onderhevig zijn aan de vroegboekkorting bedraagt het voorschot 50% van de huurprijs met een minimum van € 200 plus overige kosten; bij actieboekingen dient het volledige huurbedrag plus overige kosten in éénmaal betaald te worden. Zo het totale bedrag minder dan € 140, respectievelijk € 200 bedraagt, dan dient het volledige bedrag binnen de 8 dagen betaald te worden.
Het saldo van het huurbedrag dient, zonder voorgaand bericht, 6 weken voor de huuraanvangsdatum te zijn vereffend, zoniet wordt de boeking geannuleerd. Bij boekingen binnen de 6 weken voor de huuraanvangsdatum moet het volledige bedrag ineens betaald worden binnen de 8 dagen. Na ontvangst van de volledige huurprijs is de boeking definitief en worden u de reisdocumenten, waaronder de voucher, toegestuurd, die op de dag van aankomst aan de receptie overhandigd moet worden. Alle kosten ontstaan door inkomende of uitgaande betalingen zijn voor rekening van de klant. 
Op iedere boekingsbevestiging/factuur, die geheel, dan wel gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande aanmaning intrest verschuldigd op basis van de wettelijke intrest, verhoogd met 4%, dit met een minimum van 12%. Bovendien wordt alsdan het bedrag van al onze boekingsbevestigingen/factuur verhoogd met 20%, met een vast minimum van 50,00€ per boekingsbevestiging/factuur, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Eveneens zijn wij alsdan gerechtigd de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in ons bezit zijn en iedere bestelling of lopend contract op te schorten dan wel te vernietigen. Dit alles op straffe van een schadevergoeding, hetzij forfaitair bepaald, hetzij door de Rechtbanken te bepalen, dit laatst in zover de reële schade groter zal zijn dan de forfaitair bepaalde schade en zonder dat de in gebreke gebleven schuldenaar aanspraak kan maken op welk danige schadevergoeding dan ook opzichtens ons.

7. Gelet o.a. op plaatselijke wetten en gebruiken zijn bepaalde kosten ter plaatse te betalen (vermeld online onder 'informatie' in het menu).

8. Annuleringsvoorwaarden: tot 8 weken voor de huuraanvangsdatum 25% van de huurprijs met een minimum van € 140. Tussen 8 en 4 weken voor de huuraanvangsdatum 50% van de huur som met een minimum van € 140. Tussen 4 weken en de huuraanvangsdatum 100% van de huurprijs. Wanneer u uw verblijf dient te onderbreken, blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Bij niet betaling van de boekingsbevestiging/factuur wordt uw boeking automatisch geannuleerd en zijn administratiekosten van € 50 per dossier/boekingsaanvraag verschuldigd. (*)

Bijkomende kosten zoals verblijfsonkosten en administratiekosten vallen niet onder de huurprijs en maken dus geen deel uit van de berekening voor annulatievoorwaarden. Deze kosten worden niet terugbetaald in het geval van een annulatie of vroegtijdige onderbreking van het verblijf.

(*) Wanneer annuleringen ontstaan wegens het vergeten te betalen en indien u toch wenst te komen, dient u eerst contact op te nemen met de organisatie voor de plaatsbevestiging. Er zal een nieuwe boeking gemaakt worden. De vermelde administratiekosten van € 50 blijven te allen tijde behouden.

ALLE ANNULERINGEN DIENEN SCHRIFTELIJK TE GEBEUREN !

9. Betaalde huurgelden en kosten worden niet terugbetaald. Ook niet in een overmachtssituatie.

10. Om ieders veiligheid te kunnen garanderen dient men bij natuurrampen (overstroming, aardbeving, ... ) op aangeven van de receptie/conciërge of bij een voorafgaande melding vanuit een overheidsinstantie het terrein onmiddellijk te verlaten. Er kan bij deze overmachtssituatie geen schadeclaim ingediend worden, noch een compensatie aangevraagd worden. Zonder enige verplichting kan eventueel wel een kortingsbon voorzien worden voor een volgend verblijf.

11. Waarborg. De accommodatieverschaffer vraagt een waarborg van € 125 voor een weekend of een midweek en € 200 voor een week.

12. Alle vakantiegangers dienen zich te houden aan de huishoudelijke reglementen die gelden op het park. Het zich niet houden aan de  huishoudelijke reglementen kan verwijdering van het park tot gevolg hebben, zonder dat de huursom of een gedeelte ervan terugbetaald wordt. 
De vakantieganger is eveneens verplicht de tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde artikelen te vergoeden, ongeacht of deze schade en/of verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van hemzelf of derden.

13. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor verlies, diefstal, schade, lichamelijk letsel of ongevallen veroorzaakt aan personen of goederen, tijdens of ten gevolge van een verblijf. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor het onklaar of eventueel buiten werking geraken van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen. Klachten hierdoor ontstaan zijn niet vatbaar voor terugbetaling.

14. Klachten tijdens het verblijf moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier gemeld worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de klant ter plaatse onmogelijk een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 10 dagen na het einde van de reisovereenkomst bij de bemiddelaar per aangetekend schrijven een klacht indienen. Overigens schort ook het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht de diverse verplichtingen opzichtens ons, waaronder de betalingsverplichtingen, niet op. In geval van betwisting tussen partijen kan door ons deze betwisting ofwel gebracht worden voor de Rechtbank van eerste aanleg van Hasselt, de rechtbank van Koophandel van de woonplaats van de verweerder zonder dat deze de bevoegdheid kan afwijzen van de gekozen territoriale Rechtbank.

15. Bij alle reserveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande prijsnoteringen (prijswijzigingen voorbehouden).
Kennelijke drukfouten binden ons niet.

16. Minderjarigen zijn toegestaan mits begeleiding van een meerderjarige of indien schriftelijke toelating van de ouders.

17. Op de aankomstdag kan u terecht van 15.00 tot 21.00u (onder voorbehoud van wijziging) en op de vertrekdag dient u het verblijf te verlaten vóór 10.30u.

18. Bezetting van de chalets: het maximum aantal personen per chalet mag in geen geval overschreden worden. Baby’s en kinderen worden meegerekend als personen.

19. Het is ten strengste verboden om in de chalets te roken. Elke inbreuk op deze regel zal leiden tot een schadevergoeding van € 250. Indien er vastgesteld wordt dat het gezelschap bestaat uit één of meerdere huisdieren die op voorhand niet zijn aangegeven tijdens het maken van uw boeking, telefonisch of online, wordt er een supplement van € 250 aangerekend per niet aangegeven huisdier.

20. Acties, last minutes, voordelen en promoties zijn niet cumuleerbaar met andere voordelen, noch terugbetaalbaar in speciën.

21. Uitgegeven vouchers hebben een vaste waarde en worden uitgeschreven op naam van de originele boeker, deze voucher is dan toepasbaar voor het maken van een nieuwe boeking. Deze voucher is onderhevig aan de huurprijzen, acties, promoties, ... op het moment van nieuwe boeking. Eveneens hebben de vouchers een beperkte geldigheid, deze staat vermeld op de voucher. Eens deze periode voorbij is, is de voucher niet meer in te ruilen om een boeking te maken. Resterende waardes van niet volledig opgebruikte vouchers en vouchers die buiten hun geldigheidsperiode vallen worden niet terugbetaald.

22. Taksen, lasten en BTW op de huur van de chalet, opgelegd door de bevoegde overheid, zijn ten laste van de eindgebruiker, zelfs indien deze lasten bekend worden na uitgave van de tarieven.

23. De prijzen en voorwaarden zijn indicatief en kunnen aangepast worden aan de voorwaarden, opgesteld door de verkoper.

24. De reservering is pas definitief als de organisator/bemiddelaar deze schriftelijk bevestigd heeft. Bij een eventuele overboeking behoudt organisator/bemiddelaar het recht de reservering alsnog te annuleren en hiervoor een schadeloosstelling van € 250 uit te betalen.

25. Publicatie : door akkoord te gaan met de algemene verhuurvoorwaarden, geeft u de toestemming aan de organisator/bemiddelaar om het portretrecht af te staan. Het is voor de organisator/bemiddelaar dus perfect mogelijk om foto's te maken van het gehele reisgezelschap tijdens hun vakantie. Deze foto's mogen gebruikt worden op de sociale media, website en brochure. Kortom op alle interne & externe kanalen van de organisator/bemiddelaar. Wenst u als bezoeker dit niet toe te staan, dan verzoeken wij de organisator/bemiddelaar hiervan schriftelijk voor aanvang van hun vakantie op de hoogte te stellen.

26. Alle telefonische en online-boekingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden. Er is geen retentierecht voorzien bij de reservatie van een chaletverblijf.

27. Verblijfsonkosten à € 1,95 p.p.p.n. worden voor het volledige verblijf aangerekend voor alle geregistreerde personen.

 

"CMH gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door CMH en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens."

CMH BV
Molenheidestraat 15
3530 Houthalen-Helchteren
info@valeipa.be
BTW nr. BE 0887.646.208

vanuit België: 011 34 91 15 / vanuit Nederland: +32 11 34 91 15